top of page

REGULAMIN ZAWODÓW

TERMIN I MIEJSCE

Bieg Ultra Turnicki, zwany dalej Zawodami, odbędzie się 22 czerwca 2024 r. w Rybotyczach, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Biuro Zawodów oraz Strefa Startu będą zlokalizowane na terenie Gospodarstwa Rolno-Rybackiego i Turystycznego "Nad Potokiem", 37-742 Rybotycze

Biuro Zawodów będzie czynne w dniu zawodów 22 czerwca w godzinach 7.00 - 11.00 oraz w dniu poprzedzającym zawody 21 czerwca w godzinach 15.00 - 20.00. 

Parking dla uczestników zorganizowany zostanie przed Gospodarstwem. Prosimy nie wjeżdżać przez bród na teren Gospodarstwa, ponieważ strefa ta jest wyłączona z ruchu. 

Wskazówki dojazdu. 

ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu jest Fundacja Tusiebiega

Dane adresowe. 

W sprawach związanych ze startem w biegu można pisać na adres:

trail@tusiebiega.pl

Oficjalną stroną Biegu jest www.ultraturnicki.pl

W zakładce Kontakt znajdziecie adresy, na które można pisać w konkretnych sprawach

CEL ZAWODÓW

Popularyzacja biegania, świadomego i zdrowego trybu życia. 

Promowanie biegania na terenach leśnych i górskich. 

Integracja i edukacja środowiska biegaczy. 

Wyłonienie najlepszych biegaczy górskich

Łączenie sportowej rywalizacji z odpowiedzialną turystyką. 

Promocja regionu Pogórza Przemyskiego wśród biegaczy i ich rodzin. 

Edukacja krajoznawcza i historyczna. 

Zawody odbędą się na trzech dystansach:

 • DZIKI OBYCZ 22 KM

 • PRZEŁOM WIARU 43 KM

 • RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM

TRASA DZIKI OBYCZ 22 KM

RODZAJ TRASY: liniowa 

START: Gospodarstwo "Nad Potokiem" 22 czerwca, godzina 9.00

META: Przełęcz pod Suchym Obyczem

Powrót z Przełęczy transportem Organizatora, odjazd co 30 minut

DŁUGOŚĆ: 22,4 KM

SUMA PRZEWYŻSZEŃ: 740 M

DOKŁADNY PRZEBIEG TRASY PRZEDSTAWIA MAPA

PUNKTY ODŻYWCZE: 1 Punkt na 14 KM i Punkt na mecie

LIMIT CZASOWY: 4H

ILOŚĆ MIEJSC: 80

OZNAKOWANIE TRASY: Kolor czerwony

TRASA PRZEŁOM WIARU 43 KM

RODZAJ TRASY: liniowa

START: Przełęcz pod Suchym Obyczem, 22 czerwca, godzina 11.30

Dowóz na Przełęcz transportem Organizatora

Odjazd transportu godzina 11.00 ze Strefy Startu w Gospodarstwie "Nad Potokiem"

META: Gospodarstwo "Nad Potokiem"

DŁUGOŚĆ: 43,4 KM

SUMA PRZEWYŻSZEŃ: 730 M

DOKŁADNY PRZEBIEG TRASY PRZEDSTAWIA MAPA

PUNKTY ODŻYWCZE: 2

LIMIT CZASOWY: 7H

ILOŚĆ MIEJSC: 60

OZNAKOWANIE TRASY: Kolor czerwony

TRASA RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM

RODZAJ TRASY: pętla

START I META: Gospodarstwo "Nad Potokiem", godzina o 9.00

DŁUGOŚĆ: 65,7 KM

SUMA PRZEWYŻSZEŃ: 1470 M

DOKŁADNY PRZEBIEG TRASY PRZEDSTAWIA MAPA

PUNKTY ODŻYWCZE: 4

LIMIT CZASOWY: 12H

ILOŚĆ MIEJSC: 60

OZNAKOWANIE TRASY: Kolor czerwony

TRASY I DYSTANSE
WPISOWE I PAKIETY

TRASA DZIKI OBYCZ 22 KM

DO 31 MARCA - 

DO 30 KWIETNIA - 

DO 9 CZERWCA - 

TRASA PRZEŁOM WIARU 43 KM

DO 31 MARCA - 

DO 30 KWIETNIA - 

DO 9 CZERWCA - 

TRASA RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM

DO 31 MARCA - 

DO 30 KWIETNIA - 

DO 9 CZERWCA - 

LIMIT STARTUJĄCYCH

Limit wypełniamy według kolejności dokonanych wpłat. 

REZYGNACJA Z PAKIETU

W przypadku rezygnacji, do dnia 15 maja włącznie, Organizator zwraca 50% wpłaconego wpisowego. Od dnia 16 maja przyjmujemy rezygnacje bez zwrotu wpisowego. Informację o rezygnacji prosimy o przesłanie na adres mailowy trail@tusiebiega.pl

PRZEPISANIE PAKIETU NA INNEGO ZAWODNIKA

Organizator dopuszcza przekazanie przez Zawodnika uiszczonego przez niego wpisowego i miejsca na liście startowej innemu Zawodnikowi w terminie do dnia 1 czerwca 2024r. 

Warunkiem jest poniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 zł, wniesionej na konto Organizatora.

Zawodnik, na którego przenoszony jest Pakiet musi się zarejestrować i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie prosimy o maila (zakładka Kontakt) z wymienieniem, z którego Zawodnika Pakiet jest przenoszony, na którego. Prosimy również o podanie dystansu. Po weryfikacji pierwszy Zawodnik zostanie usunięty z listy startowej. 

Zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych. 

PRZENIESIENIE PAKIETU NA INNY DYSTANS

Zawodnik, który dokonał zgłoszenia i wpłacił wpisowe, może zmienić dystans biegu, w którym weźmie udział, poprzez informację mailową do Organizatora (zakładka Kontakt), jednak nie później niż do dnia 1 czerwca 2024r. 

Przenosząc się na udział w biegu o trasie dłuższej, Zawodnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości wpisowego (z odpowiedniego okresu). W przypadku, kiedy przeniesienie pakietu dotyczy zmniejszenia dystansu, Organizator nie zwraca różnicy wpisowego. 

Przepisanie się pomiędzy dystansami będzie możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc na danej trasie. 

W przypadku, w którym zgłoszony Zawodnik nie weźmie udziału w Zawodach (nie odbierze pakietu startowego) lub nie ukończy Zawodów, wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeśli Zawodnik nie zarejestrował się w systemie lub dokonał wpłaty pomimo widocznej informacji o braku wolnych miejsc. 

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu wpisowego, dane Zawodnika zostaną opublikowane na liście startowej na stronie Zawodów. Po zaksięgowaniu wpłaty Zawodnik będzie oznaczony na liście osób potwierdzonych wpisem Wpisowe - Tak. 

Organizator nie przepisuje pakietów na inne zawody oraz nie wysyła pakietów startowych. 

Wpisowe należy wpłacać po wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez system online.

Nie ma możliwości opłacenia Wpisowego w gotówce.

W przypadku konieczności zmiany terminu Zawodów niezależnej od Organizatora, wpisowe automatycznie zostaje przeksięgowane na nowy termin wskazany przez Organizatora. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania Zawodów w nowym terminie wpisowe zostanie zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu, w jakim zawody zostaną odwołane). 

Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie Zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. 

W przypadku odwołania Zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem, Zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego. 

ZMIANA TERMINU
/ ODWOŁANIE ZAWODÓW
 1. Zawodnik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza na stronie zapisów i opłacenia wpisowego. 

 2. Zawodnik musi zaakceptować Regulamin Zawodów i wymagane zgody. 

 3. Limit Zawodników startujących ustanawia się w liczbie 200 osób łącznie. 

 4. Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę Zawodników, między innymi przedstawicieli Partnerów, Patronów, Sponsorów. 

 5. W Zawodach mogą wystartować osoby, które do dnia 22 czerwca 2024r. ukończyły 18 rok życia. 

 6. Zawodnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są przy odbiorze pakietu startowego do złożenia oświadczenia, że biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. 

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie Zawodników w związku z ich udziałem w Zawodach. Ewentualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika Zawodów. 

 8. Każdy Zawodnik, dokonując wyboru trasy powinien realnie ocenić swoje aktualne doświadczenie, stan zdrowia, możliwości fizyczne oraz kondycję. 

 9. Zawodnicy, którzy zdecydują się na start na trasach Zawodów, muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody. 

 10. Zawodnicy pokonujący dystans Zawodów w sposób niedozwolony i niezgodny z zasadami niniejszego Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. 

 11. Zabrania się startu Zawodnikom będącym pod wpływem środków odurzających. Osoby naruszające ten zakaz zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy Zawodów.

 12. Organizator ze względu bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału Zawodników z psami. 

 13. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania w dniu Zawodów dowodu osobistego lub paszportu oraz do okazania go przy rejestracji w Biurze Zawodów. 

 14. Jeśli Zawodnik nie będzie stosował się do Regulaminu, będzie stwarzał zagrożenie lub negatywnie wpływał na wizerunek Zawodów, może w przyszłych edycjach nie zostać dopuszczony do startu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
KLASYFIKACJA

Podczas Zawodów, na każdej z tras prowadzona będzie Klasyfikacja Ogólna Kobiet i Mężczyzn, bez Klasyfikacji Wiekowej . Nagrodzimy trzy pierwsze miejsca na każdym dystansie, w kategorii Kobieta i Mężczyzna, czyli łącznie 6 osób na dystans. 

Podczas Zawodów prowadzony będzie profesjonalny pomiar czasu. Obowiązkiem Zawodnika jest dostosować się do instrukcji obsługi w zakresie prawidłowego montażu chipa i przejścia przez bramki pomiarowe. 

WYPOSAŻENIE
OBOWIĄZKOWE

TRASA DZIKI OBYCZ 22 KM

 • aktywny telefon przez cały czas trwania Zawodów

 • wpisany numer kontaktowy do Organizatora  

 • numer startowy w widocznym miejscu z przodu

 • dowód osobisty lub paszport

 • wgrany track z przebiegiem trasy, do pobrania TUTAJ

 • napełniony pojemnik na napoje o pojemności minimum 0,5L

 • własny kubek i sztuciec (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych naczyń)

TRASA PRZEŁOM WIARU 43 KM

 • aktywny telefon przez cały czas trwania Zawodów

 • wpisany numer kontaktowy do Organizatora  

 • numer startowy w widocznym miejscu z przodu

 • dowód osobisty lub paszport

 • wgrany track z przebiegiem trasy, do pobrania TUTAJ

 • napełnione pojemniki na napoje o łącznej pojemności minimum 1L

 • kurtka przeciwdeszczowa

 • czapka lub chusta wielofunkcyjna

 • własny kubek i sztuciec (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych naczyń)

TRASA RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM

 • aktywny telefon przez cały czas trwania Zawodów

 • wpisany numer kontaktowy do Organizatora  

 • numer startowy w widocznym miejscu z przodu

 • dowód osobisty lub paszport

 • wgrany track z przebiegiem trasy, do pobrania TUTAJ

 • napełnione pojemniki na napoje o łącznej pojemności minimum 1L

 • kurtka przeciwdeszczowa

 • czapka lub chusta wielofunkcyjna

 • folia NRC

 • własny kubek i sztuciec (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych naczyń)

Na wszystkich trasach zaleca się posiadanie i używanie preparatu przeciw kleszczom

DEPOZYT

Organizator zapewnia Depozyt, można z niego skorzystać w Biurze Zawodów, pod warunkiem przyniesienia rzeczy spakowanych w worek, torbę lub plecak. Systemem ewidencyjnym Depozytu jest numer startowy. Odbiór zdeponowanych rzeczy tylko na podstawie okazanego numeru startowego. 

SYTUACJE AWARYJNE

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych na trasie, Zawodnik jest zobowiązany do zawiadomienia Organizatora (numer telefonu wydrukowany na numerze startowym) lub poinformowania obsługi na trasie. 

OPIEKA MEDYCZNA

Punkt pomocy medycznej i zespół ratowniczy zlokalizowany będzie w Strefie Startu w Gospodarstwie "Nad Potokiem"

ZEJŚCIE Z TRASY

Zawodnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub obsługi na trasie o rezygnacji z udziału w Zawodach. Możliwe warianty zejścia, do ustalenia z obsługą biegu:

 • zejście na Punkcie Odżywczym i powrót z obsługą punktu

 • wezwanie Pary Dyżurnej (kontakt na numerze startowym)

 • wezwanie własnego transportu po poinformowaniu Organizatora o zejściu z trasy

PARA DYŻURNA

Podczas trwania Zawodów w pobliżu kumulacji największej ilości Zawodników, na ile pozwala dojazd kołowy, będzie przemieszczać się Para Dyżurna. W przypadku sytuacji awaryjnej (upadku, awarii sprzętu, nagłego bólu, kontuzji) można skorzystać z pomocy, kontaktując się z Organizatorem lub bezpośrednio z Parą Dyżurną z pomocą numerów umieszczonych na numerze startowym)

DOZWOLONY
ZAKRES SUPPORTU

Pomoc z zewnątrz dozwolona jest podczas Zawodów jedynie we wskazanych poniżej miejscach. Pozostałe miejsca są zakazane, a pojawianie się tam supportu spowoduje utrudnienia w ruchu Zawodników oraz mieszkańców, przez co Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. 

MIEJSCA DOZWOLONE DLA SUPPORTU INDYWIDUALNEGO ZAWODNIKÓW

Hotel Arłamów (wydzielone miejsce - LINK)

Grąziowa wieś (wydzielone miejsce - LINK)

Trójca wieś (wydzielone miejsce - LINK)

Cisowa wieś (wydzielone miejsce - LINK

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawody odbywają się na terenie dzikiej przyrody i Organizator informuje, że zakazuje pozostawienia jakichkolwiek śmieci na trasie Zawodów, niszczenia przyrody, zrywania roślin, czy celowego zakłócania spokoju zwierząt. 

Śmieci pozostawić można jedynie na Punktach Żywieniowych i Mecie. 

Oznakowanie trasy jest rozstawiane przez Organizatora bezpośrednio przed Zawodami i sprzątane zaraz po. 

Pamiętajmy o szacunku dla mieszkańców i innych użytkowników tras. 

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora Zawodów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy, w tym na zamieszczanie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych czy drukowanych. 

Zawodnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat Zawodów i możliwości wzięcia udziału w innych Zawodach. 

Zawodnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z Zawodów umieszczonych na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach promocyjnych Zawodów przez Organizatora oraz jego Partnerów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), którym jest Fundacja Tusiebiega z siedzibą w Warszawie, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych Zawodnika na listach startowych oraz listach z wynikami. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawodów. 

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin. Każdy uczestnik Zawodów dokonujący zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go, oraz zobowiązuje się do jego respektowania. 

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Zawodów. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością Zawodnika na imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników Zawodów.  

bottom of page